Nhảy tới nội dung

Hợp đồng thông minh

Phần này bao gồm các tài nguyên phát triển để phát triển Hợp đồng thông minh.

Để soạn các hợp đồng thông minh, Klaytn hiện hỗ trợ ngôn ngữ lập trình chính là Solidity. Solidity được áp dụng trong Klaytn vì đó là ngôn ngữ lập trình hợp đồng tiêu chuẩn thực tế cho Ethereum và có một cộng đồng người dùng lớn và tích cực. Nhóm phát triển Klaytn quyết định cung cấp cho người dùng trải nghiệm phát triển quen thuộc để các nhà phát triển dApp Ethereum có thể dễ dàng thử nghiệm hoặc di chuyển các hợp đồng thông minh hiện có của họ sang Klaytn.

Trong tương lai, Klaytn cũng dự định hỗ trợ soạn hợp đồng thông minh bằng các ngôn ngữ lập trình khác. Nhóm phát triển Klaytn đang nghiên cứu các ngôn ngữ lập trình phổ biến khác mà các nhà phát triển có thể sử dụng.

📄️ Solidity - Ngôn ngữ của hợp đồng thông minh

Chương này chỉ mô tả các khái niệm bậc cao, quy trình phát triển và các ví dụ được viết bằng Solidity vì tài liệu tham khảo về Solidity đã được cung cấp đầy đủ trang web chính thức của ngôn ngữ lập trình này. Về tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc triển khai ngôn ngữ, vui lòng tham khảo các Tài liệu tham khảo dưới đây. Nội dung của chương này được lấy từ nhiều trang web khác nhau được liệt kê trong phần Tài liệu tham khảo.

Make this page better