Nhảy tới nội dung

Mã nguồn mở

Lợi ích của các chuỗi khối công khai là chia sẻ mã nguồn của nhau và tìm cách phát triển công nghệ chuỗi khối tổng hợp. Klaytn được phát triển bằng cách tách nhánh mã nguồn Ethereum và tham khảo các công nghệ từ nhiều dự án mã nguồn mở khác. Do đó, Klaytn cũng nỗ lực đóng góp lại cho hệ sinh thái chuỗi khối bằng cách công khai mã nguồn mở. Đặc biệt, vì Klaytn đã rất nỗ lực để đạt được thời gian tạo khối chỉ trong 1 giây, Klaytn cực kỳ hữu ích với các dự án quan tâm đến mục tiêu giảm độ trễ.

Sự tham gia của cộng đồng các nhà phát triển trong một chuỗi khối công khai là một trong những yếu tố quan trọng để đạt được thành công. Khi thiết kế Klaytn, Ethereum - cộng đồng các nhà phát triển mạnh nhất - được lựa chọn làm mã nguồn cơ sở vì lý do này và bằng cách đảm bảo tính tương thích của Solidity là ngôn ngữ hợp đồng thông minh, nó hỗ trợ các kỹ sư chuỗi khối ban đầu dễ dàng chuyển sang Klaytn. Ngoài ra, các bộ công cụ Ethereum cũng đã cố gắng đảm bảo tính tương thích để có thể hoạt động trên Klaytn với một số điều chỉnh nhỏ. Ngược lại, các công cụ được phát triển cho Klaytn cũng có thể được sử dụng trên Ethereum với một số điều chỉnh nhỏ. Qua đó, chúng tôi hy vọng cộng đồng của hai nền tảng sẽ có nhiều cơ hội trao đổi với nhau hơn.

Bằng việc công khai mã nguồn Klaytn, chúng tôi mở cửa Klaytn để cho cộng đồng phát triển. Vì vậy, tất cả các kỹ sư có thể tham gia vào việc phát triển Klaytn dưới nhiều hình thức khác nhau, từ dịch thuật, báo cáo lỗi đến dịch vụ quản lý mã nguồn. Chúng tôi cung cấp chương trình hỗ trợ Khoản dự trữ cải tiến của Klaytn (KIR) để khuyến khích sự tham gia của các nhà phát triển mã nguồn mở. KIR là chương trình cung cấp hỗ trợ cho việc phát triển Klaytn trong cộng đồng và nhận tài trợ để thực hiện mục tiêu này. Chương trình cung cấp hỗ trợ tài chính để thưởng cho những người tham gia nhiệt tình.

Make this page better