Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn vận hành

Hướng dẫn này đóng vai trò là tài liệu tham khảo nhanh tiện dụng cho các nhà khai thác Node để định cấu hình, giám sát và khắc phục sự cố các nút Klaytn của họ một cách hiệu quả. Nó bao gồm các tác vụ phổ biến như định cấu hình các nút, hiểu và phân tích nhật ký, quản lý chaindata và sử dụng các lệnh thiết yếu. Hướng dẫn nhằm mục đích giúp các nhà khai thác Node chạy trơn tru và duy trì các nút blockchain của họ bằng cách trang bị cho họ thông tin chính và thực tiễn tốt nhất.

Make this page better