Nhảy tới nội dung

Giới thiệu về nút Klaytn

Mạng Klaytn bao gồm ba loại nút:

  • Nút đồng thuận (CN): CN chịu trách nhiệm xác thực giao dịch và tạo khối mới.
  • Nút ủy nhiệm (PN): PN chuyển tiếp giao dịch giữa CN và EN.
  • Nút điểm cuối (EN): EN cung cấp quyền truy cập công cộng vào mạng Klaytn.

Để tham gia đồng thuận và quản trị, bạn được yêu cầu chạy CN. CN phải đáp ứng một số yêu cầu phần cứng và phần mềm nhất định và họ phải đặt cược mã thông báo KLAY.

Bạn cũng có thể chạy PN hoặc EN để hỗ trợ mạng Klaytn. PN và EN không yêu cầu đặt cọc, nhưng chúng yêu cầu một số chuyên môn kỹ thuật và tài nguyên.

Phần này cung cấp tất cả thông tin cần thiết để thiết lập và vận hành Nút Điểm cuối và đóng góp cho mạng Klaytn hoặc định cấu hình và chạy Nút Đồng thuận để tham gia quản trị mạng của Klaytn.

Make this page better