Nhảy tới nội dung

Điều khoản sử dụng

1. Sử dụng phần mềm mã nguồn mở

Chúng tôi có thể (nhưng không bắt buộc) công khai mã nguồn của Nền tảng mạng chuỗi khối Klaytn ("Nền tảng"), phần mềm trên Nền tảng, v.v. để tải về dưới dạng phần mềm mã nguồn mở. Nếu bạn sử dụng phần mềm mã nguồn mở này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi và tuân thủ bất kỳ giấy phép nào áp dụng cho phần mềm mã nguồn mở này. Bạn không được thể hiện rằng bạn có mối liên hệ với chúng tôi liên quan đến việc sử dụng, chỉnh sửa hoặc phân phối phần mềm mã nguồn mở này.

2. Các dịch vụ được cung cấp trên Nền tảng

Nền tảng là sự kết hợp của các mạng con ngang hàng (P2P) của các nút truyền tải giao dịch và khối để thực thi các giao dịch chuyển giá trị và chạy các hợp đồng thông minh. Mạng Core Cell ("CCN"), một trong số các mạng con tạo nên Nền tảng, có nhiệm vụ xác minh và thực thi các giao dịch diễn ra trên Nền tảng. CCN được điều hành bởi Hội đồng quản trị của Klaytn, đây là nhóm gồm những người vận hành Core Cell và Klaytn không trực tiếp tham gia vào bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên Nền tảng hoặc bất kỳ giao dịch cá nhân nào diễn ra trên Nền tảng.

3. Cài đặt dApp trên Nền tảng

Bạn được sử dụng phần mềm mã nguồn mở miễn phí. Tuy nhiên, bạn có thể phải trả phí giao dịch bằng một số lượng KLAY nhất định để thực hiện một giao dịch trên Nền tảng, bao gồm việc cài đặt ứng dụng phi tập trung (dApp) trên Nền tảng.

Khi một giao dịch được thực hiện thành công và việc tạo khối tương ứng được cơ chế của Nền tảng xác nhận thành công, khối đó sẽ được lưu trữ không thể đảo ngược trong chuỗi khối. Do đó, bạn không thể thay đổi và không thể thu hồi việc cài đặt dApp và bất kỳ giao dịch nào khác trên Nền tảng, cũng như việc nộp phí giao dịch.

4. Nội dung người dùng

Nếu bạn hoặc người dùng dApp của bạn đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi bất kỳ nội dung nào trên Nền tảng (gọi chung là "Nội dung người dùng" của bạn), bạn phải đảm bảo rằng Nội dung người dùng do bạn hoặc người dùng dApp của bạn cung cấp vào thời điểm đó hoặc bất kỳ thời điểm nào khác là đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ và bất kỳ Nội dung người dùng nào bạn hoặc người dùng dApp của bạn đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi qua Nền tảng không vi phạm hoặc xâm phạm quyền hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào. Trong trường hợp khả thi về mặt kỹ thuật, bạn đồng ý ngăn chặn, loại bỏ hoặc chặn quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung người dùng nào mà bạn hoặc người dùng dApp của bạn đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi qua Nền tảng mà vi phạm hoặc có thể vi phạm quyền hợp pháp (chẳng hạn như quyền riêng tư và quyền công khai) của người khác hoặc bất kỳ luật pháp hay quy định nào có liên quan. Chúng tôi không sở hữu, kiểm soát hoặc phê duyệt bất kỳ Nội dung người dùng nào được truyền, lưu trữ hoặc xử lý qua Nền tảng hoặc được gửi cho chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ Nội dung người dùng nào. Chúng tôi không đảm bảo rằng Nội dung của bạn sẽ được bảo mật hoặc nội dung đó sẽ được giữ kín.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với tất cả Nội dung người dùng của bạn và việc sử dụng bất kỳ tính năng, liên kết hoặc thông tin hoặc nội dung tương tác nào trên Nền tảng và bạn cam đoan và đảm bảo rằng (i) bạn sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (hoặc đã có tất cả các sự cho phép cần thiết) để cung cấp Nội dung người dùng của bạn và cấp các giấy phép theo các Điều khoản sử dụng này; (ii) Nội dung người dùng của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận hoặc nghĩa vụ bảo mật nào; và (iii) Nội dung người dùng của bạn sẽ không vi phạm, xâm phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác, bao gồm quyền công khai hoặc quyền riêng tư, của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Bạn không được đưa vào Nội dung người dùng, hoặc tải lên, truyền đến hoặc tạo hoặc đưa vào môi trường Dịch vụ bất kỳ dữ liệu sản xuất nào hoặc bất kỳ dữ liệu nhạy cảm, độc quyền, bí mật hoặc dữ liệu nào khác có các yêu cầu bảo vệ dữ liệu cụ thể, chẳng hạn như dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến một thể nhân đã xác định hoặc có thể xác định.

Bạn không được phép sử dụng Nền tảng để đăng hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào có tính đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, tai tiếng, kích động, khiêu dâm hoặc xúc phạm, bất kỳ tài liệu nào trái với luật pháp và quy định hiện hành của địa phương, liên bang hoặc quốc tế hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi bất hợp pháp. Bạn phải đảm bảo Nội dung người dùng của bạn không bao gồm các tài liệu đó. Chúng tôi có thể giám sát hoặc xem xét tài liệu được truyền hoặc đăng bằng Mạng lưới tùy từng thời điểm và chúng tôi có quyền xóa bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi cho là không phù hợp.

Chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ bất kỳ tài liệu nào được truyền hoặc đăng bằng Nền tảng.

Bạn hiểu rằng mọi thông tin mà bạn hoặc người dùng dApp của bạn tải lên Nền tảng sẽ được phân phối giữa các nút chuỗi khối và không thể xóa được do các hạn chế kỹ thuật của công nghệ chuỗi khối.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản hoặc dApp của bạn (nếu có). Bạn đồng ý thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép Nội dung người dùng, dApp hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu do người khác sử dụng Nội dung người dùng, dApp hoặc tài khoản của bạn, dù bạn có biết hay không. Tuy nhiên, bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những tổn thất mà chúng tôi hoặc một bên khác phải chịu do người khác sử dụng Nội dung người dùng, dApp hoặc tài khoản của bạn. Bạn không được sử dụng Nội dung người dùng của bất kỳ ai khác, dApp hoặc tài khoản của bạn vào bất kỳ thời điểm nào mà không có sự cho phép của người hoặc tổ chức đó.

Bằng cách đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi Nội dung người dùng của bạn đến Nền tảng, bạn cấp cho những người tham gia Nền tảng và các bên được cấp phép lại cần thiết quyền và giấy phép không độc quyền, toàn cầu, vĩnh viễn để sử dụng, tái tạo, sao chép, chỉnh sửa, điều chỉnh, dịch, định dạng lại, tạo các sản phẩm phái sinh, phân phối, truyền tải, trình diễn công khai và hiển thị công khai Nội dung người dùng của bạn và cấp phép lại các quyền đó cho người khác.

Nếu chúng tôi có lý do để tin rằng có khả năng xảy ra hành vi vi phạm bảo mật, vi phạm hoặc lạm dụng Nền tảng hoặc nếu bạn vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo các điều khoản này, chúng tôi có thể tạm dừng quyền sử dụng Nền tảng của bạn bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

Make this page better