Nhảy tới nội dung

Mã lỗi giao dịch

Klaytn cung cấp trường txError trong biên lai giao dịch để cung cấp cho các nhà phát triển thêm thông tin về lý do thực hiện giao dịch không thành công. Trường này chỉ tồn tại nếu việc thực hiện giao dịch không thành công. Để tiết kiệm bộ nhớ và băng thông mạng, txError chứa một giá trị số nguyên. Bảng dưới đây cho biết ý nghĩa của giá trị trong txError.

Mã lỗiMô tả
0x02Xảy ra lỗi VM khi chạy hợp đồng thông minh
0x03vượt quá độ sâu lệnh gọi tối đa
0x04xung đột địa chỉ hợp đồng
0x05lưu trữ mã tạo hợp đồng hết gas
0x06evm: đã vượt quá kích thước mã tối đa
0x07hết gas
0x08evm: chống ghi
0x09evm: đã hoàn nguyên việc thực hiện
0x0ađã đạt đến giới hạn chi phí tính toán mã vận hành (100000000) cho tx
0x0btài khoản đã tồn tại
0x0ckhông phải tài khoản chương trình (ví dụ: tài khoản có mã và lưu trữ)
0x0dĐịa chỉ mà con người đọc được hiện không được hỗ trợ
0x0etỷ lệ phí nằm ngoài phạm vi [1, 99]
0x0fKhông thể cập nhật AccountKeyFail
0x10loại khóa tài khoản khác
0x11Không thể khởi tạo AccountKeyNil cho một tài khoản
0x12khóa công khai không nằm trên đường cong
0x13trọng số khóa bằng không
0x14khóa không thể tuần tự hóa
0x15khóa trùng lặp
0x16tràn tổng trọng số
0x17ngưỡng không thỏa mãn. Tổng trọng số của các khóa nhỏ hơn ngưỡng.
0x18chiều dài bằng không
0x19chiều dài quá dài
0x1aloại tổ hợp lồng nhau
0x1bgiao dịch cũ phải có khóa tài khoản cũ
0x1ctính năng không dùng được nữa
0x1dkhông được hỗ trợ
0x1eđịnh dạng mã hợp đồng thông minh không hợp lệ
Make this page better