Nhảy tới nội dung

Bắt đầu nhanh

Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn từng bước để thiết lập mạng lưới ServiceChain và kết nối mạng lưới đó với mạng lưới Baobab Klaytn. Bạn cũng sẽ biết cách kích hoạt neo định kỳ và chuyển giá trị chuỗi chéo. Để vận hành các dịch vụ blockchain thực tế với ServiceChain, chúng ta cần giải thích về Tính sẵn sàng cao, xây dựng ServiceChain theo bậc và chuyển giao giá trị giữa các ServiceChain kết nối.

Make this page better