Nhảy tới nội dung

Trước khi bạn cài đặt

Tải xuống

Bạn có thể tải về các gói cho CN và PN tại trang tải về.

Trước khi bạn cài đặt

Trước khi cài đặt gói Klaytn, bạn cần tạo thông tin nút liên kết để đăng ký URI nút. Gói Kgen được cấp cho người vận hành CC, vui lòng làm theo tuần tự các bước bên dưới.

  1. Gói tải về kgen
  2. Node Key & Node URI Creation
  3. Đăng ký URI nút

Gói tải về kgen

Đầu tiên, bạn cần tải về phiên bản mới nhất của gói kgen tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn ở trang Tải xuống.

Bạn có thể tìm tập tin nhị phân kgentrong thư mục bin.

Node Key & Node URI Creation

Khóa nút và URI nút chỉ được tạo một lần khi bắt đầu. URI nút phải được chia sẻ với các Core Cell khác trong Mạng lưới Core Cell. Một CN kết nối với các CN khác còn một PN kết nối với một CN và vài PN bằng URI nút đã tạo. URI nút được tạo dựa trên khóa nút bằng kgen đã tải về. Dòng lệnh dưới đây tạo khóa nútnode_info.json.

kgen lấy IP và số Cổng liên kết như sau.


$ kgen --ip "123.456.789.012" --port 32323 --file
$ ls
nodekey node_info.json

Khóa nút là chuỗi thập lục phân 64 byte, cũng là khóa riêng tư được sử dụng nội bộ trong nút. Khóa riêng tư này phải có trong thư mục dữ liệu Klaytn và bạn nên cẩn thận, đừng để làm mất nó.


$ cat nodekey
f08f2118c455a6c9c9b5e035d3571e570a719ea61771e268546e796a264acc2b
$ mv nodekey ~/kcnd_home

Tập tin node_info.json được tạo bao gồm các nội dung sau.

Tên khoáMô tảVí dụ
NodeAddressđịa chỉ của một nút liên kết0xc8a23d67f2471066fa1b07270651fea7e5c0cf78
Khóa nútkhóa nút (hay khóa riêng tư)aaa7248dfdf19418ae9121a0f39db39c5c27a3e404ea7c1b8e020ca8dbe7e71a
NodeURIURI nútkni://4f2f47f3bf35a2c576d3345e6e9c49b147d510c05832d2458709f63c3c90c76ead205975d944ed65e77dd4c6f63ebe1ef21d60da95952bc1e200e7487f4d9e1b@123.456.789.012:32323?discport=0

node_info.json chứa thông tin nút trong định dạng JSON như sau.


$ cat node_info.json
{
"NodeAddress": "0xc8a23d67f2471066fa1b07270651fea7e5c0cf78",
"NodeKey": "aaa7248dfdf19418ae9121a0f39db39c5c27a3e404ea7c1b8e020ca8dbe7e71a",
"NodeURI": "kni://4f2f47f3bf35a2c576d3345e6e9c49b147d510c05832d2458709f63c3c90c76ead205975d944ed65e77dd4c6f63ebe1ef21d60da95952bc1e200e7487f4d9e1b@123.456.789.012:32323?discport=0"
}

Đăng ký URI nút

URI nút được tạo nên được đăng ký để tham gia Mạng lưới Core Cell (CCN). Quá trình đăng ký sẽ diễn ra như sau.

  1. Tạo một URI nút bằngkgen (node_info.json) có chứa IP và số Cổng liên kết.
  2. Gửi thông tin đến địa chỉ email chính thức của Klaytn (bootstrap@klaytn.com cho Cypress hoặc baobab@klaytn.com cho Baobab).

Thông tin đăng ký cần được gửi đến địa chỉ email chính thức của Klaytn. Định dạng sẽ như sau.

Trong trường hợp CN,


Company: Kakao
CN URI : kni://
4f2f47f3bf35a2c576d3345e6e9c49b147d510c05832d2458709f63c3c90c76ead205975d944ed65e77dd4c6f63ebe1ef21d60da95952bc1e200e7487f4d9e1b@123.456.789.012:32323?discport=0

Trong trường hợp PN,


Company: Kakao
PN URI : kni://
4f2f47f3bf35a2c576d3345e6e9c49b147d510c05832d2458709f63c3c90c76ead205975d944ed65e77dd4c6f63ebe1ef21d60da95952bc1e200e7487f4d9e1b@123.456.789.012:32323?discport=0

Make this page better